Logistik och strategi för lastbilstransporter

Det är avgörande för vår ekonomiska utveckling att godsstransporter är effektiva. Handeln, både globalt och nationellt, är starkt beroende av godstransporter för att kunna nå sina konsumenter. Transportsektorn är fortsatt beroende av fossila drivmedel vilket är något som kommer att kvarstå ett tag framöver eftersom det idag inte finns många alternativa motorer (och drivmedel) som klarar tunga transporter. Däremot gäller det för transportföretagen att effektivisera sin logistik och arbeta på sin miljöstrategi för att uppnå mer hållbara transporter.

Olika ändamål

Ett företag har ofta strategier för varierande ändamål som till exempel att vinna marknadsdelar eller skapa bättre arbetsklimat för personalen. Strategier är viktiga eftersom de kommer att visa vägen för hur ett företag ska nå sina mål eller rikta sig till en viss kundgrupp. För logistikföretag är det fördelaktigt att anpassa företagets stragier till kundernas strategi. Det innebär att transporföretaget på sikt kan matcha de olika kundernas krav men samtidigt ha tid att anpassa sig till exempelvis hållbarhets- och miljökrav.

Strategi

När du behöver skapa en ny eller mer effektiv strategi för din organisation inom exempelvis transport och logisitk är Stratsys beredda att hjälpa till med din strategiska planering. Det kan bland annat handla om utmaningar i flödeskedjan samt logistik. För att kunna hantera och genomföra dessa strategiska förändringar utan att sänka kvaliten på leveranssäkerheten krävs strategisk planering och kontroll. Dessutom erbjuder Stratsys flera strategiska verktyg i en smidig plattform som kan hjälpa dig att skapa exempelvis struktur i ditt hållarbarhetsarbete. Om du anser att det är både tidskrävande och svårt att se till att din hållbarhetsrapprotering lever upp till relevanta ramverk kommer Stratsys verktyg att underlätta ditt arbete. Du kommer att få hjälp med att enklare genomföra, planera, samt följa upp ditt hållbarhetsarbete samtidigt som du kan vara trygg med att dagens lagkrav följs.

Klimat och miljö

Dagens transportföretag arbetar kontinuerligt på att minska sin klimatpåverkan. Den konstant aktuella klimatdebatten driver hela tiden fram nya riktlinjer och lagar för företagens miljöpåverkan vilket orsakar svårigheter för deras strategiska hantering av miljöfrågor. Givetvis utgör detta inte enbart ett hinder för företagen utan kan även ge nya och bättre möjligheter som när exempelvis fler konsumenter väljer alternativ som är miljömärkta. Sveriges lastbilstrafik svarar idag för över tre fjärdedelar av allt gods som transporteras och majoriteten är kortväga. Vad som är viktigt är att förändringar går i en stadig takt som företagen kan leva upp till för att kunna minska sin klimatpåverkan och uppnå god hållbarhet för både samhället och miljön.